Българската полиграфска асоциация (БПА) е неправителствена организация обединяваща професионалисти по детекция на лъжата в България. Създадена през 1998 г. като „Българска асоциация по полифизиография” (БАП) от специалисти в Института по психология на МВР, където тази дейност е традиционно развивана, а през 1997 г. е проведен и първия подготвителен курс за полиграфисти по зоновия метод на американеца Клив Бакстър – създател на съвременна сравнителна техника на изследване и квантифицираната система за оценка на лъжата. Почти веднага полиграфския метод започва да се прилага успешно и се утвърждава като решаващо средство при разследване и разкриване на тежки криминални престъпления от сектора по „Криминална психология” към Института по психология на МВР. В частния сектор от 1998 г. детекцията на лъжата с полиграф се развива и набира популярност като резултатна и надеждна практика по линия на проверки на професионалната лоялност, подбора на кадри и разследване на служебни злоупотреби. В последните години полиграфският метод доказва своята ефективност както в дейността на основни държавни институции от сферата на сигурноста, така и в съдебната практика.

Инициатор за създаването на БПА е Светослав Занев, който става и неин пръв председател. През 2004 г. „Българска асоциация по полифизиография” (БАП) се преименува в Българската полиграфска асоциация (БПА) и се превръща в истински легитимен представител на професионалната общност обединявайки повечето водещи полиграфисти в страната. Днес в Българската полиграфска асоциация членуват всички практикуващи квалифицирани специалисти от държавния и частния сектор. Те са обединени от идеята да гарантират обективността и прецизността на полиграфското изследване, като надеждно средство за измерване на истината и лъжата. Отговорност на БПА, като професионална организация е да утвърждава доверието в метода чрез съблюдаване спазването на задължителни професионални стандарти, проверки на нивото на компетентност и етиката в поведението на нейните членове при провеждане на полиграфски изследвания. В тази връзка действа постоянен контролен орган (комисия по супервизия), съставена от опитни специалисти-полиграфисти, а в професионалния си кодекс БПА е възприела основните правила и норми, регулиращи дейността на водещи полиграфски асоциации по света.